Ông Nguyễn Thanh Nhung
Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Trung Thành
Phó Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Trọng Phúc
Phó Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Hồ Phan Hải Triều
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Lê Huy Dũng
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh Bà Ngô Trần Đoan Trinh 
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Phạm Danh
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Bình Phương
Phó Tổng Giám Đốc