Ban lanh dao

Ông Dương Ngọc Hòa

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban lanh dao

Ông Bùi Xuân Khu

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban lanh dao

Ông Dương Nhất Nguyên

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ban lanh dao

Ông Đặng Đình Thắng

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ban lanh dao

Ngô Kim Liên

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ban lanh dao

Ông Trần Văn Tá

Thành viên Hội Đồng Quản Trị